NaturalnaMedycyna

Co to znaczy czysta woda?

Jaką wodę można uznać za czystą? Jak określa się jakość wody? Jaka woda płynie u nas w kranach? Takich pytań można by postawić jeszcze wiele...

Woda – warunkiem życia

Życie nierozłącznie związane jest z wodą. To właśnie woda jest podstawowym składnikiem każdego żywego organizmu. U dorosłego człowieka woda stanowi 60-70% ogólnej wagi, a u niemowlęcia nawet 75-85%. Na przykład u dorosłego mężczyzny ważącego 75 kg, woda to około 50 kg. Nie jest więc obojętne ile i jakiej jakości wodę pijemy, ponieważ ma bezpośredni to istotny wpływ na nasze zdrowie.

Woda występuje we wszystkich tkankach. Najwięcej wody zawiera krew, bo aż 83%, nerki – 82,7% oraz płuca i serce – po 79%. Mózg natomiast składa się w 74,5% z wody.Woda znajdująca się w kościach to 22% ich masy, lecz w tkance tłuszczowej zaledwie 10%.

Dzięki wodzie ludzki organizm może prawidłowo funkcjonować. Woda jest niezbędna do prawidłowej regulacji ciepłoty ciała, odgrywa również podstawową rolę w procesach trawienia i wydalania produktów przemiany materii. To właśnie woda sprawia, że skóra jest gładka, a tkanki i narządy dobrze odżywione. Niedobór wody powoduje wysychanie błon śluzowych, które przestają być naturalną barierą dla bakterii i wirusów.


Ustrój człowieka nie może magazynować większej ilości wody, dlatego istnieje konieczność stałego jej dostarczania z zewnątrz. Zapotrzebowanie na wodę zależy od wieku, stopnia aktywności fizycznej, masy ciała, temperatury i wilgotności powietrza. Szacuje się, że przeciętne dziennie zapotrzebowanie na wodę w warunkach komfortu termicznego wynosi 2-3 litry.


W ciągu doby u przeciętnego człowieka wymianie ulega 3-6% wody, a u sportowców nawet do 10-12%. Całkowita wymiana wody następuje po 20 dniach, a u osób trenujących już po 6-8 dniach.


Źródłem wody dla organizmu człowieka są przede wszystkim przyjmowane płyny. Ponad 60% dziennego zapotrzebowania na wodę pokrywają napoje, a zwłaszcza wody mineralne, soki z wyciśniętych owoców i warzyw, herbata lub kawa. Drugie ważne źródło wody stanowią owoce i warzywa (ok. 20% dziennego zapotrzebowania). Do rekordzistów, jeśli chodzi o zawartość wody, należy arbuz, który w 99% składa się z wody oraz liście sałaty i ogórki zawierające po 95% wody.

Źródła wody pitnej

W Polsce głównym źródłem zaopatrzenia w wodę są zasoby powierzchniowe. Przypada na nie około 82% ogólnego poboru wody przeznaczanej na różne cele - od konsumpcyjnych po przemysłowe i rolnicze. Jednak tylko 38% wód wodociągowych pochodzi z rzek i jezior, natomiast pozostałe 62% - z wód podziemnych.

 

Za wodę pitną czyli tzw. wody podziemne zwykłe (w odróżnieniu od leczniczych wód mineralnych) uznaje się wody, które zawierają poniżej 1g/dm3 substancji rozpuszczonych w temperaturze poniżej 20oC. Wody te znajdują się na różnych głębokościach i w rozmaitych warunkach geologicznych.

Stopień czystości źródeł zaopatrzenia w wodę: rzek, jezior oraz wód podziemnych mierzy się w Polsce różnymi metodami. Klasyfikację czystości wód dokonuje się w podziale na trzy klasy, oznaczające:

  • Klasa I - wodę do picia, dla przemysłu spożywczego i hodowli ryb łososiowatych,
  • Klasa II – wodę do hodowli ryb, z wyjątkiem łososiowatych, do hodowli zwierząt gospodarskich, dla kąpielisk i do uprawiania sportów wodnych,
  • Klasa III – wodę dla przemysłu, z wyjątkiem wymagającego wody o jakości wody do picia, oraz do nawadniania terenów rolnych.

Zdecydowana większość naszych wód powierzchniowych mieści się już tylko w III klasie czystości lub jest pozaklasowa (ponad 80%).

Co płynie w naszych kranach ...

Zanim woda wpłynie do sieci wodociągowej, jest poddawana procesom mającym na celu poprawienie jej jakości, takich jak: sedymentacja, koagulacja czy filtrowanie, jest też dezynfekowana związkami chloru, a także okresowo ozonowana. Ozonowanie jest najbardziej skuteczne, ale też najdroższe.


Mimo to, woda w sieci wodociągowej, nadal pozostawia wiele do życzenia, gdyż na jakość wody pitnej, ma wpływ również sposób jej transportu do naszych domów.


Warunki, jakim ma odpowiadać woda dostarczana do naszych domów, zostały określone przez Ministra Zdrowia, w rozporządzeniu z 19 listopada 2002 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi.


Przepisy tego rozporządzenia stosowane są w praktyce przez instytucje zajmujące się oczyszczaniem wody. Dla przykładu przytoczę tu informację o jakości wody wodociągowej w grudniu 2002 roku, jaką Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy (MPWiK) zamieściło w „Gazecie Wyborczej” z dnia 20 stycznia 2003 roku. Badaniom podano wodę dostarczaną przez:

  • wodociąg centralny,
  • wodociąg północny,
  • wodociąg praski.

W zamieszczonej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie (PSS-E) można m.in. przeczytać, że „analizując jakość warszawskiej wody wodociągowej w miesiącu grudniu 2002 roku, na podstawie wyników przesłanych przez MPWiK, PSS-E stwierdza, że poza zwiększoną zawartością chloru wolnego, chlorynów i chloranów, jakość wody w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2002 roku, jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia)....”

Jednak po takich informacjach, które w zasadzie mają nas uspokoić, wiele osób poszuka innych źródeł wody pitnej.

Może więc - woda oligoceńska...

Nazwa wody oligoceńskiej pochodzi od okresu w jakim powstała. Wody oligoceńskie liczą sobie 30-35 milionów lat. Pierwszą studnię oligoceńską wywiercono w Warszawie, ponad 100 lat temu. Dziś jest ich – w samej Warszawie - ponad 100, gdyż ludzie wierzą, że woda z takich ujęć jest bezpieczniejsza dla zdrowia niż tzw. ”kranówka”. Rzeczywiście wody głębinowe ze źródeł oligoceńskich wykazują minimalną liczbę bakterii. Jednak wiele zależy od warunków ich pobierania i przechowywania. Po ogrzaniu się zimnej wody głębinowej (do temperatury pokojowej), mniej więcej po około 12 godzinach, następuje w niej gwałtowny rozwój drobnoustrojów. Jeśli więc chcemy zmniejszyć niebezpieczeństwo namnażania się drobnoustrojów wodę należy przechowywać w lodówce i to nie dłużej niż przez 12 godzin, a pojemniki każdorazowo dezynfekować lub zmieniać.

...lub woda butelkowana

Za najbezpieczniejsze uważane są wody pobierane profesjonalnie, a takie dostarczane są przez firmy rozlewnicze. Najlepsze do codziennego spożycia są wody niskozmineralizowane.

Trzeba pamiętać jednak, że również i w przypadku wody butelkowanej ważny jest sposób jej przechowywania. Wody butelkowane, przed sprzedażą najczęściej są dezynfekowane promieniami UV lub ozonem. Jednak po otwarciu butelki znajdująca się w niej woda przestaje być jałowa, a zawarte w niej obumarłe, w wyniku dezynfekcji, mikroorganizmy stanowią dobre podłoże do namnażania się drobnoustrojów, czemu dodatkowo sprzyja proces fotosyntezy i temperatura otoczenia. Dlatego też wód w przeźroczystych butelkach nie należy przechowywać w ciepłych nasłonecznionych miejscach; a najlepiej przechowywać je w lodówce.

Pozostaje jeszcze oczyszczanie wody

Alternatywą w stosunku do zakupów wód butelkowanych może być oczyszczanie wody przy zastosowaniu systemów filtrujących, wykorzystujących metodę odwróconej osmozy.

Technologia odwróconej osmozy narodziła się w wyniku obserwowania procesów zachodzących w przyrodzie. Odwrócona osmoza jest procesem, którego umożliwia oddzielenie wody od rozpuszczonych w niej zanieczyszczeń bez zastosowania jakichkolwiek substancji chemicznych. Proces ten jest uwarunkowany obecnością błony (półprzepuszczalnej membrany), która zatrzymuje zarówno zanieczyszczenia organiczne jak i nieorganiczne oraz rozpuszczone w wodzie ciała stałe, metale ciężkie, a także pierwiastki radioaktywne, przepuszcza natomiast cząsteczki wody. Membrana osmotyczna usuwa aż 96-99% rozpuszczonych w wodzie związków, jak również wirusy i bakterie. W rezultacie otrzymujemy czystą wodę, nadającą się do picia bez przegotowania. Trzeba jednak pamiętać, że jest to woda pozbawiona niezbędnych dla zdrowia soli mineralnych, zbliżona do wody destylowanej.

 

Zapamiętaj! 

Zdecydowana większość naszych wód powierzchniowych mieści się zaledwie w III klasie czystości a ponad 80% zasobów ma tak dużo zanieczyszczeń, że nie mieści się w żadnej klasie czystości.

(red)

 

 

Czytelnia: